Friday, May 22, 2009

Giacomo Salizzoni

Giacomo SalizzoniGiacomo SalizzoniGiacomo SalizzoniGiacomo SalizzoniGiacomo SalizzoniGiacomo Salizzoni


VESPA! A special tour... from Giacomo Salizzoni on Vimeo.

No comments: